De vertrouwenspersoon

Als werkgever wil je collega’s een comfortabele en een sociaal veilige omgeving bieden. Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn, respectvol met elkaar omgaan en fouten mogen maken. Waar ruimte is voor het open gesprek en voor tegenspraak. Een positieve en veilige werkplek draagt immers bij aan een prettige werksfeer en creatieve, productieve en gezonde collega’s.

vertrouwenswerk

Vertrouwenspiegel helpt jouw organisatie bij het versterken en behouden van sociale veiligheid op de werkvloer.

Dit doen we door:

Het uitvoeren van een nulmeting in jouw organisatie.

Het leveren van advies en ondersteuning bij het opstellen van gedragscodes en beleid.

Het verzorgen van trainingen ‘Sociale veiligheid’ aan leidinggevenden en HR-professionals.

De inzet van vertrouwenspersonen (duo) via een jaarabonnement.

Het geven van voorlichting aan medewerkers over ongewenste omgangsvormen, een integere bedrijfscultuur en de werkwijze van de vertrouwenspersonen.

Los onderdeel
Vertrouwenspiegel huidige situatie

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Bij ongewenste omgangsvormen kun je denken aan pesten, agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie. Soms is het heel duidelijk, soms subtiel. Bij ongewenste omgangsvormen is het de medewerker die het ondergaat die bepaalt wat er ongewenst is. Het gaat hierbij vaak over grenzen en fatsoen.

Wat is integriteit?

Met integer handelen wordt bedoeld dat je je functie goed en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en normen en waarden van je organisatie en functie. Als regels ontbreken of onhelder zijn, dan oordeel je zelf en handel je volgens algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag, en je spreekt anderen hierop aan.

Bij niet integer handelen gaat het om zaken zoals misbruik van vertrouwelijke informatie, misbruik van bedrijfsmiddelen, fraude en corruptie, omkoping, sjoemelen met de regels en ongewenste omgangsvormen.

Los onderdeel 03

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen of het vermoeden hebben van een misstand kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon van Vertrouwenspiegel. De vertrouwenspersoon luistert, ondersteunt en adviseert. Soms kan een werknemer met het advies van de vertrouwenspersoon het probleem zelf of samen met de leidinggevende oplossen. Als de werknemer besluit een klacht in te dienen of een formele melding te doen, ondersteunt de vertrouwenspersoon de werknemer bij de stappen die dan volgen. 

De vertrouwenspersoon geeft de directie of bestuur gevraagd en ongevraagd advies over eventuele patronen die hij of zij ziet.

De vertrouwenspersonen van Vertrouwenspiegel zijn integer, onafhankelijk, luistervaardig en empathisch.

Investeren in een sociaal veilige werkomgeving loont

Verbetering van de samenwerking en het algemeen welbevinden

Verhoging van het werkplezier

Verhoging van de productiviteit

Verminderd ziekteverzuim

Betere bedrijfsresultaten